Joukkue

Aho Mika-Matti
Ahola Lenni
Alanen Mikael
Flink Teemu
Friend Ben
Granroth Matias
Harju Joonas
Harjula Jere
Holmqvist Leevi
Junttila Juuso
Karen Joonas
Karen Juuso
Karppinen Kasperi
Kemppainen Anttu
Koivisto Mika
Kos Timotej
Kurkela Kurtsi
Kuusela Juho
Kylmälä Matti
LAMPELA Jani
Lintula Ville
Mattanen Joonatan
May Miikka
Mikkola Timo
Neitola Matias
Niemelä Jami
Oikarinen Kasperi
Piirainen Samu
Pikkuhookana Pekka
Pöntinen Aapo
Reinikainen Tuomas
Tarsa Kalle
Merenkukka Eero
Osmanen Aake

Toimihenkilöt