Joukkue

Aikio Aapo
Haurinen Janne
Heikkilä Ville
Hirvasvuopio Henri
Honkanen Hannu
Illikainen Sebastian
Kallatsa Sami
Kanerva Vesa
Kangas Atte
Koivuperä Janne
Kraft Tatu
Kujanperä Jukka
Lokka Joni
Mäkelä Samuli
Marjala Antti
Martin Pekka
Nieminen Petri
Nieminen Tuomas
Nikula Tomi
Nyman Pauli
Onnela Paavo
Piekkari Ville
Pitkänen Juhani
Rintala Antti
Sulisalo Samuli
Vaara Teemu
Yppärilä Tommi
Aikio Hermanni
Parikka Eemeli

Toimihenkilöt