Joukkue

Aho Mika-Matti
Heikkilä Jan
Heiskari Joonas
Jaatinen Lassi
Junttila Juuso
Juvani Frans
Kaunisvaara Juho
Kemppainen Anttu
Knuutinen Joona
Kos Timotej
Koskelo Arttu
Kumpula Jesse
Kuusela Juho
Käkilehto Aku
Lahti Miikka
Leinonen Juho-Pekka
Lintula Cristian
Lintula Henry
Lintula Mika
Lintula Ville
Majava Eero
Mattanen Joonatan
Mikkola Timo
Neitola Matias
Oikarinen Kasperi
Ollila Jonne
Osmanen Aake
Piirainen Samu
Pikkuhookana Sampo
Pyhäjärvi Joni
Siirtola Tuomas
Sipola Jori
Taipale Joni
Tarsa Kalle
Vaaranmaa Vili
Granroth Matias
Harju Joonas
Karen Joonas
Karppinen Kasperi
Kylmämaa Teemu
May Miikka

Maalivahti

Kalliokoski Martti

Toimihenkilöt