JOUKKUE

Jokainen joukkue muodostaa osan Sodankylän Pallo ry:tä. Toimintaperiaatteeltaan seura on organisoitu siten, että joukkue on itsenäinen yksikkö. Sillä on omat toimihenkilöt, kuten joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentajat/ohjaajat ja huoltaja, jotka hoitavat joukkueen toiminnan seuran toimintaohjeiden mukaisesti.

Joukkueen ylin päättävin elin on joukkuekokous (vanhempienkokous). Siihen saavat osallistua juniorijoukkueessa pelaajien vanhemmat aikuisjoukkueissa alaikäisten pelaajien vanhemmat ja täysi-ikäiset pelaajat. Äänioikeus on rajoitettu pelaajakohtaiseksi.

Joukkueiden talous- ja hallintoasiat pidetään erillään valmennuksesta ja niistä päättää vanhempien muodostama organisaatio.

Valmennuksesta ja siihen liittyvistä asioista päättää vastuuvalmentaja yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

Joukkueen johtoryhmä muodostuu joukkueenjohtajasta, rahastonhoitajasta, huoltajista ja sekä muista mahdollisesti tarvittavista toimihenkilöistä. Joukkueen johtoryhmä vastaa joukkueen toiminnasta niin urheilullisesti, kasvatuksellisesti kuin taloudellisesti.

Joukkueenjohtajalla on keskeinen rooli toiminnan koordinaattorina, hänen täytyy olla selvillä kaikista joukkuetta koskevista asioista. Joukkueenjohtajan työssä korostuu kiinteä yhteistyö joukkueen muiden toimihenkilöiden, valmentajien sekä jaosto/seurajohdon kanssa. Hänen on oltava aktiivinen ja aloitteellinen työssään.

Joukkueenjohtaja on kaikkien joukkueen toimintaan kiinteästi liittyvien tahojen luottamushenkilö. Perusedellytyksenä on, että häneen luotetaan. Joukkueenjohtaja huolehtii joukkueen ihmissuhteista ja ilmapiiristä ja on velvollinen puuttumaan havaittuihin ongelmiin heti. Joukkueen piirissä on erilaisia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä, mikä joukkueenjohtajan on huomioitava heitä lähestyessään.Joukkueenjohtajan rooli on kahdensuuntainen siten, että hän on myös seuran edustaja joukkueeseen päin. Joukkueenjohtaja on oltava tietoinen seuran periaatteista ja hänen on noudatettava niitä joukkuetta johtaessaan.

Valmentajan näkökulmasta katsoen hän on tärkeä työskentelykumppani suunniteltaessa ja järjestettäessä joukkueen toimintaa, olosuhteita, resursseja ja toiminnan edellytyksiä.

Joukkueenjohtajan ja valmentajan yhteistyö alkaa joukkueen toimintasuunnitelman laadinnasta jatkuen tiiviisti koko kauden ajan. Joukkueenjohtaja takaa valmentajalle työrauhan, itse valmentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu jää valmentajan tehtäväksi.

Joukkueen vanhempainkokouksen kutsuu koolle joukkueenjohtaja, joka toimii kokousten puheenjohtajana, kuitenkin kauden ensimmäisen joukkueen kokouksen kutsuu koolle jaoston puheenjohtaja.

Kutsusta tulee selvitä kokouksessa käsiteltävät asiat ja se on saatettava tiedoksi pelaajien vanhemmille ja kutsun kopio tulee toimittaa seuran puheenjohtajalle.

Joukkueella on vähintään kaksi pakollista kokousta kauden aikana.

Vanhempainkokouksissa käsiteltävät asiat:

 • Toimihenkilöiden valinta (joukkueenjohtajat, rahastonhoitaja ja huoltajat
 • Toiminta- ja taloussuunnitelma
 • Seuran/jaoston arvot, sekä vanhempien pelisäännöt
 • Esitellään joukkueen pelisäännöt
 • Sopia käytännön asioista: tiedottaminen, toimitsijat
 • Tiedottaa vanhempia tarvittaessa seuran organisaatiosta, taloudesta, arvoista, periaatteista, tavoitteista.

Vanhempainkokouksen pöytäkirjan kopio toimitetaan aina jaoston puheenjohtajalle viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja tallennetaan myös Jopoxiin

JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT

Sodankylän Pallon joukkueissa tulee olla nimettyinä seuraavat viralliset toimihenkilöt. Huom. toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueissa!

 • joukkueenjohtaja
 • valmentaja(t) / ohjaaja (t)
 • huoltaja
 • rahastonhoitaja
 • mediavastaava (Jopox)
 • kioskivastaava

Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- sekä taloussuunnitelmien puitteissa.

Joukkueen toiminta edellyttää myös muita lyhytkestoisia toimihenkilötehtäviä, joita vanhemmat useimmiten hoitavat. Tällaisia joukkueen ja seuran nimissä suoritettavia tehtäviä ovat mm. ottelun toimitsijana toimiminen, kioskimyynti, arpamyynti ja varainhankinta

TOIMIHENKILÖIDEN VELVOLLISUUDET

 • virallisten toimihenkilöiden tulee olla seuran jäsen.
 • toimihenkilöiden tulee hoitaa heille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimuksensa mukaisesti (Nuori Suomi -hengessä). Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita, ja lajiliittojensa sääntöjä sekä joukkueen laatimia sisäisiä pelisääntöjä!
 • toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet)
 • toimihenkilöt sitoutuvat päihteettömyyteen ja savuttomuuteen siten, että he eivät käytä alkoholia tai nuuskaa joukkueen tapahtumissa, eivätkä tupakoi hallien sisäänkäyntien ja urheilukenttien läheisyydessä.
 • joukkueen toimihenkilöt sopivat joukkueen sisäisestä työnjaosta!

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen yleishallinnosta. Joukkueenjohtajan toiminta määrittelee pitkälti asioiden sujuvuuden joukkueessa. Hänen tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

 • toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seuran, sekä pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä
 • laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa
 • laatii joukkueen taloussuunnitelman (tilikausi 1. huhtikuuta – 31. maaliskuuta)
 • vastaa valmentajan kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta kauden aikana.
 • vastaa joukkueen omatoimisen sekä seuran taholta tulevan varainhankinnan suunnittelusta ja toimenpiteiden organisoinnista
 • vastaa joukkueen tiedottamisesta
 • vastaa joukkueen postista → tiedotteiden ja informaation jakelu joukkueessa
 • on läsnäolovelvollinen otteluissa ja tarvittaessa harjoituksissa
 • on vastuussa joukkueen kuljetuksista, aterioista, välipaloista ja mahdollisista majoituksista
 • toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla
 • vastaa seuran ohjeiden mukaisesti liikenneturvallisuudesta
 • vastaa joukkueen kurinpidosta yhdessä joukkueen muun johdon kanssa
 • hoitaa käytännön ottelujärjestelyt
 • on osallistumisvelvollinen jaoston kokouksiin
 • laatii toimintakertomuksen yhdessä valmentajan kanssa
 • on jatkuvaluontoisessa yhteistyössä jaoston kanssa:
 • huolehtii ja/tai organisoi jaostosta annettavat joukkuettaan koskevat tehtävät
 • huolehtii taloussuunnitelman seurannasta ja vastaa sen raportoinnista
 • ylläpitää pelaajarekisteriä ja vastaa pelaajien henkilötiedoista (vakuutusta varten)
 • valvoo pelaajien kausimaksutilannetta
 • vastaa vahinkoilmoitusten laadinnasta
 • vastaa hankinnoista joukkueen lukuun

Valmentaja

 • toimii linkkinä seuran hallituksen/jaoston ja vastaamansa ikäluokan/joukkueen välillä
 • valvoo seuran linjan mukaista toimintaa ja raportoi siitä hallitukselle/jaostolle
 • osallistuu uusien kykyjen kartoittamiseen
 • vastaa seuran arvojen toteutumisesta
 • •uo yhteistoimintaa joukkueiden välille
 • osallistuu valmentajakoulutukseen
 • laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen toimintasuunnitelman, jonka palauttaa sovitusti
 • suunnittelee kauden kilpailuohjelman, sisältäen kausi- ja kuukausisuunnitelmat
 • suunnittelee kauden harjoitusohjelman sekä vastaa sen toteuttamisesta käytännössä
 • suunnittelee yksityiskohtaiset harjoitteet kaikkiin joukkueen harjoituksiin
 • vastaa joukkueen nimeämisestä ja oikeanlaisesta peluuttamisesta otteluissa
 • vastaa ottelujen ja harjoitusten johtamisesta
 • laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa toimintakertomuksen, jonka palauttaa sovitusti

Huoltaja

Huoltajan vastuulla on moninaisten käytännön asioiden pyörittäminen kaikissa joukkueen tapahtumissa. Hänen tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

 • vastaa varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta
 • opastaa pelaajia varustehuollossa
 • huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta
 • huolehtii luistinten teroittamisesta ja joukkueen varusteiden sopivuudesta
 • katsoo, että pelaajien varusteet vastaavat annettuja ohjeita ja sääntöjä
 • vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa
 • huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa
 • valvoo pelaajien yleistä hygieniaa
 • vastaa pukukopin ja varustekopin siisteydestä (=joukkueen olohuone)
 • huolehtii joukkueen puolesta pelivarusteiden ja tarvikkeiden täydennyksestä ja kierrätyksestä
 • vastaa joukkueensa osalta seuran teroituskoneista
 • vastaa joukkueen kurinpidosta yhdessä joukkueen muun johdon kanssa
 • • on läsnäolovelvollinen sekä harjoituksissa että otteluissa

Toimihenkilöiden oikeudet

Viralliset toimihenkilöt ovat oikeutettuja:

 • joukkue vakuuttaa kaikki valmentajat ja ohjaajat sekä joukkueenjohtajat ja huoltajat
 • sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen kausittaisen suunnitelman mukaisesti
 • ovat oikeutettuja vanhempainpalaverissa sovittuun kulukorvaukseen
 • muihin mahdollisiin etuihin, joista sovitaan erikseen aina kausittain

9.4. Toimitsijat

Joukkueen peleissä toimitsijatehtävissä toimivat henkilöt (kuuluttaja, kirjuri jne.) eivät saa esiintyä asusteissa, joissa on seuran logo tai muita seuran tunnuksia.