SEURA, HALLINTO JA SEURAN TOIMINNAN ORGANISOINTI

Sodankylän Pallo ry on rekisteröity ja sen kotipaikka on Sodankylä. Sodankylän Pallo ry on yleishyödyllinen urheiluseura ja se harjoittaa jalkapallon, jääkiekon ja salibandyn junioritoimintaa.

Organisaatiokaavio

Seuran tiedot

Nimi: Sodankylän Pallo ry (rekisteröity yhdistys)
Y-tunnus: 1078854-0
Osoite:c/o Metsähannuksentie 6 A 1
99600 Sodankylä

Puh: 040-5372768

Internet: www.sodankylanpallo.fi

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Paajanen
Jalkapallojaoston puheenjohtaja Johanna Mäki
Jääkiekkojaoston puheenjohtaja Sakari Hietanen
Salibandyjaoston puheenjohtaja Janne Siikaluoma

Seuran hallinto

Seuran kokoukset

Sodankylän Pallo ry:n toiminta perustuu seurasääntöihin.

Seurasääntöjen mukaan yhdistyksen ylin päättävin elin on yhdistyksen kokous, jossa valtaa käyttävät seuran täysi-ikäiset ja jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Seuran jäsenten tulee noudattaa seuransääntöjä ja siksi kaikkien seuran toimihenkilöiksi valittavien tulee olla Sodankylän Pallo ry:n jäseniä.

Seuran jäseneksi voi hakea kuka tahansa, ja jäseneksi ottamisesta päättää seuran hallitus. Seuran jäsenmaksu määrätään vuosittain. Vuosittainen jäsenmaksu on toimintakaudella 2022 - 2023 suuruudeltaan 10 euroa.

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Tulevasta kokouksesta ilmoitetaan Sodankylän Pallo ry:n nettisivuilla vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Seuran jäsenille tarkoitettu kevätkokous on nk. vaalikokous, joka mm:
• valitsee vuosittain puheenjohtajan
• valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle

Seuran jäsenille tarkoitettu syyskokous on nk. tilinpäätöskokous, joka mm:
• päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Seuran hallitus
Yhdistyksen kokous asettaa seuran toimintaa varten hallituksen, joka on vastuussa seuran toiminnan organisoinnista ja sen hallinnosta. Hallitukseen kuuluu kulloinkin voimassa olevien seurasääntöjen mukaisesti puheenjohtaja sekä jäsenet.

Puheenjohtaja organisoi hallituksen toiminnan vaalikokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa nk. järjestäytymiskokouksessa. Hallitus valitsee puheenjohtajan esityksestä varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää itse toimintatavoistaan. Hallitus toimii seurasääntöjen mukaan ja käyttää yhdistyslain puitteissa yhdistyksessä toimeenpanovaltaa.

Hallitus kaudella 2022 - 2023


 • Seuran puheenjohtaja Kari Paajanen
 • Hallituksen sihteeri Minna Seppälä
 • Jäsen Jukka Kotilehto
 • Jäsen Markus Laukkanen
 • Jäsen Petri Ylitalo
 • Varajäsen Annukka Karppinen
 • Varajäsen Rami Lintula

Hallituksen jäsenten tehtävät ja vastuualueet

Seuran puheenjohtaja

 • kutsuu kokoukset koolle ja johtaa puhetta
 • valmistaa ja esittelee hallituksen kokouksissa, vuosikokouksissa ja ylimääräisissä kokouksissa esille tulevat asiat yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa
 • pitää huolta, että hallituksen päätökset pannaan täytäntöön ja seuraa eri toimihenkilöiden toimintaa
 • valvoo, että yhdistyksen kirjanpitoa hoidetaan hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja että yhdistyksen omaisuutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina hallituksen päätösten ja yhdistyksen edun mukaisella tavalla
 • tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset sekä valvoo juoksevien asiain hoitoa
 • toimii yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen toiminnan menestymiseksi.

Seuran varapuheenjohtaja

 • huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä
 • toimii muutoin puheenjohtajan apuna ja hallituksen jäsenenä yhdistyksen toiminnan menestymiseksi.
 • toimii ongelmanratkaisuryhmän puheenjohtajana

Sihteeri

 • valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa hallituksen ja yhdistyksen kokousten käsittelyyn tulevat asiat
 • laatii hallituksen kokousten ja yhdistyksen ylimääräisten kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa
 • valmistelee yhteistyössä muiden toimihenkilöiden kanssa seuran vuosikertomuksen sekä yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa toimintasuunnitelman talousarvioineen seuraavaa vuotta varten hallituksen esityksenä vuosikokoukselle esitettäväksi
 • ongelmanratkaisuryhmän jäsen

Seuran taloudenhoitaja

 • hoitaa yhdistyksen kirjanpidon hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja huolehtii yhdistyksen rahavaroista. Tekee yhdessä joukkueiden rahastonhoitajien kanssa myös joukkueiden lopullisen kirjanpidon.
 • antaa hallitukselle lyhyen selostuksen seuran tiliasemasta hallituksen kokouksissa tai niin usein kun se vaatii
 • suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut
 • huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä ja pitää hallituksen apuna jäsenluetteloa
 • ylläpitää ja päivittää jäsenrekisteriä, vastaa jäsenien yhteystietotojen päivittämisestä sekä ilmoittaa yhdistys- ja kannatusjäsenten eroista hallitukselle.
 • laatii yhdistyksen tilit ja valmistelee vuositilinpäätöksen sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen ja omaisuusluetteloineen hallitukselle edelleen tilintarkastajalle toimitettavaksi
 • pitää luetteloa yhdistykselle kuuluvasta omaisuudesta ja hoitaa sitä
 • seuran ulkoisen ja sisäisen rahaliikenteen hoito, osto- ja myynti- reskontrat.
 • valvoo joukkueiden tilejä
 • opastaa joukkueiden rahastonhoitajat seuran taloudenhoidon toimintatavoille

Tiedottaja

 • Tiedottaja toimii tarvittaessa hallituksen yhteyshenkilönä, joka hoitaa yhdistyksen yhteydet virallisiin tahoihin.
 • Tiedottaja on yhdistyksen PR-kontakti, joka huolehtii tarvittavista lehdistötiedotteista ja muille tiedonvälityksen kannalta oleellisille tahoille tiedottamisesta.
 • Tiedottaja vastaa tiedusteluihin yhdistyksen toiminnasta
 • Tiedottaja toimii hallituksen ja yhdistyksen jäsenten välisenä yhteyshenkilönä ja huolehtii siitä että tarpeellisista asioista tiedotetaan jäsenistölle.
 • Tiedottaja ja sihteeri kokoavat yhdessä hallituksen pöytäkirjoista tiedotteet jäsenistölle.

Verkkovastaava

 • Verkkovastaava huolehtii yhdistyksen nettipalvelujen yleisestä resurssi- ja ylläpitotilanteesta.
 • Verkkovastaava valitsee joukkuesivustojen ylläpitäjät.
 • Verkkovastaava huolehtii käyttäjätunnusten hallinnasta, WWW-sivujen ylläpidosta